Δίκτυα - Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

Το Εργαστήριο συμμετέχει είτε ως φορέας είτε μέσω του ανθρώπινου δυναμικού του σε πολλά δίκτυα.

Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω:

Είναι associated partner στο έργο XENIA  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Key Action 3)

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο δίκτυο : WECANet COST Action CA17105 : A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy μέσω του μέλους ΕΤΕΠ Βούλα Τουρή.

Το Εργαστήριο συμμετέχει μέσω της  Καθ. Μαρίας Καραμεσίνη, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων (ENEGE)της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://www.enege.eu/home

To Εργαστήριο είναι μέλος του δικτύου (MAGE Marché du travail et genre) του CNRS μέσω της Καθηγήτριας Μαρίας Καραμεσίνη.

Το Εργαστήριο υπήρξε μέλος του «Δικτύου «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ»για την ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων»

To Εργαστήριο συμμετέχει στο Διεθνές  Δίκτυο Πολιτικής και Έρευνας για τις Γονικές  Άδειες με τις Μαρία Καραμεσίνη και Εύη Χατζηβαρνάβα.

To Εργαστήριο συμμετείχε στο δίκτυο Gender, Science, TechnologyandEnvironmentgenderSTE μέσω της Μαρίας Στρατηγάκη.

Το Εργαστήριο συμμετείχε στο δίκτυο : Comparing European Prostitution Policies:Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol) μέσω την ερευνήτριας Νέλλης Καμπούρη.