Νέα & Ανακοινώσεις 24 Απριλίου 2012 Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

έως και την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη

διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης

81.100 Μυτιλήνη

(Τηλ. επικοινωνίας 22510.36342, fax 22510.36349)

Η πρόσκληση και η αίτηση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/postgraduate_gender_news.html