Εκδηλώσεις Εργαστηρίου 16 Σεπτεμβρίου 2013 Εκτύπωση

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των άλλων χωρών που συμμετέχουν.

Το Πρόγραμμα εστιάζει σε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής και υπάρχοντα παραδείγματα. Αφορά τόσο τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς για την εφαρμογή της πολιτικής και υπογραμμίζει συγκεκριμένα τις δυνατότητες και τις προκλήσεις για τη δυνατότητα μεταφοράς σε άλλες χώρες.

Το Πρόγραμμα παρέχει μια ευκαιρία για την τόνωση της συζήτησης και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ κυβερνητικών εκπροσώπων, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Ο απώτερος στόχος είναι να διευκολύνει τη διάδοση των ορθών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2011 ένα σεμινάριο στο Βέλγιο με τίτλο «Implementation of Gender Mainstreaming»στο οποίο συμμετείχε το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου (μέσω της διευθύντριάς του) και ιδού η δημοσίευση για την  Ελλάδα.

Δείτε εδώ τη δημοσίευση για την Ελλάδα.