Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Επιτροπές Ισότητας των Φύλων των Πανεπιστημίων

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019) πρέπει να συγκροτηθούν Επιτροπές Ισότητας των Φύλων σε όλα τα Α.Ε.Ι.. Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ) στα κάτωθι Πανεπιστήμια:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)

– Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

– Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -ΟΠΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

– Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

– Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου