Ερευνητικά Προγράμματα

Ge.M.IC

 Το Ge.M.IC “Gender, Migration and Intercultural IGemicnteractions in South-EastEurope and the Mediterranean” (https://gemic-eu.panteion.gr/) είναι διακρατικό ερευνητικό Πρόγραμμα που εντάσσεται στο έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Υλοποιήθηκε το διάστημα 2008-2011 σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες με συντονιστή φορέα το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου. Το ερευνητικό πρόγραμμα Ge.M.IC μελέτησε τις αλληλεπιδράσεις του φύλου και της μετανάστευσης στις διαπολιτισμικές σχέσεις, θεωρώντας το σημείο τομής αυτών των τριών αυτών διαστάσεων ως κρίσιμο πεδίο ανάδυσης και διαπραγμάτευσης των σύγχρονων κοινωνικο-πολιτισμικών διεργασιών.

Επικεντρώθηκε στη Μεσόγειο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ως ένα διαπολιτισμικό χώρο έντονης και πολλαπλής μεταναστευτικής κινητικότητας και πολιτισμικής πολυμορφίας. Η έρευνα αναπτύχθηκε σε έξι θεματικές: ΜΜΕ και Εθνική Ταυτότητα, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Θρησκεία, Αστικός Χώρος και Κοινωνικά Κινήματα, Έμφυλη Βία, Μικτές και Δια-εθνικές Οικογένειες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος