Ερευνητικά Προγράμματα

HR in Practice

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετείχε στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος :“Human Rights as a part of language training to prevent HRV and harmful practices in the communities (HR in Practice)” .

Διάρκεια 24 μήνες (Ιανουάριος 2016-Δεκέμβριος 2018)

Χρηματοδότηση: Ε.Ε. (JUST /2014/ACTION GRANTS)

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος