Ερευνητικά Προγράμματα

MIG@NET

Mignet Το MIG@NET διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους οι μετανάστες και οι μεταναστευτικές κοινότητες συμμετέχουν στην παραγωγή και στο μετασχηματισμό διεθνικών ψηφιακών δικτύων και την επίδραση των διεθνικών ψηφιακών δικτύων στην κινητικότητα και ενσωμάτωση των μεταναστών/ριών. Τα διεθνικά ψηφιακά δίκτυα μελετήθηκαν ως χώροι που αναπτύσσονται κοινωνικοοικονομικές, βασισμένες στο φύλο, φυλετικές και ταξικές ιεραρχίες, όπου η συμμετοχή των μεταναστευτικών κοινοτήτων εμπεριέχει τη δυνατότητα να αμφισβητηθούν αυτές οι ιεραρχίες. Η συμμετοχή των μεταναστευτικών κοινοτήτων – ενίοτε ως κομμάτι μεγαλύτερων διεθνικών ψηφιακών προγράμματα, ενίοτε ως ξεχωριστή συμμετοχή σε σχετικά κλειστούς διεθνικούς χώρους – θα διερευνήθηκε λεπτομερώς μέσω μελετών περίπτωσης σε εφτά θεματικές ενότητες: Πέρασμα συνόρων, Ροές επικοινωνίας και πληροφορίας, Εκπαίδευση και γνώση, Θρησκευτικές πρακτικές, Σεξουαλικότητες, Κοινωνικά κινήματα, Διαπολιτισμικές συγκρούσεις και διάλογος.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος