Αρχείο 17 Μαΐου, 2022

“ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τα Τμήματα α) Δημόσιας Διοίκησης, β) Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών,γ) Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, δ) Κοινωνιολογίας, ε) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στ) Κοινωνικής Πολιτικής, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ανακοινώνουν τη λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΦΕΚ ίδρυσης Β’ […]