Δημοσιεύσεις σε Θέματα Φύλου

Δημοσιεύσεις από την ερευνητική δραστηριότητα του  Εργαστηρίου.

 Βιβλία

1)       Karamessini M. and J. Rubery eds. (2013), Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future for Gender Equality, (London and New York: Routledge) .

2)   Ζαββού Α., Ν. Καμπούρη, και Μ. Στρατηγάκη, (2013), επιμέλεια, «Φύλο Μετανάστευση και Διαπολιτισμικότητα» (Αθήνα: Νήσος)

3)     Ντ. Βαιου και Μ. Στρατηγάκη, (2008), επιμέλεια, «Το Φύλο της Μετανάστευσης» (Αθήνα: Μεταίχμιο)